styl: standard wydruk
 iGeoMap - MAPA MIEJSKA POZNANIA - Pomoc        Powrót do strony g_ównej

Zapoznałem(łam) się z aktualnością, sposobem pozyskania oraz zastrzeżeniami dotyczącymi wykorzystania poszczególnych warstw umieszczonych w przeglądarce (opis poniżej).

wykonano w programie iGeoMap Copyright (C) 2003 GEO-SYSTEM spółka z o.o. www.geo-system.com.pl
INTERNETOWA PRZEGLĄDARKA DANYCH

OPIS PROGRAMU

Niniejsze opracowanie zostało oparte na danych Mapy Miasta Poznania w skali 1:2000.

Moduł iGeoMap umożliwia publikacje map zawartych w systemie GEO-MAP na stronach WWW. Ze względów funkcjonalnych bazy są specjalnie przygotowywane, by zwiększyć efektywność transferu do użytkowników, zwłaszcza tych korzystających ze standardowego połączenia modemowego. Bazy mogą być od pewnego poziomu szczegółowości zabezpieczone hasłami, aby tylko osoby uprawnione mogły z nich korzystać. Informujemy, że na serwerze rejestrowane jest , kto logował się na serwerze i jakie dane z niego pobierał. Jeśli do obiektu GEO-MAP dołączone są dodatkowe informacje w postaci standardowych plików *.doc, *.xls, *.html moduł umożliwia przeglądanie tych plików.

OPIS DZIAŁANIA PROGRAMU
POWRÓT

Wykaz grup warstw w SIP


Zasoby Systemu Informacji Przestrzennej zawierają obecnie 4009 opublikowanych warstw ( w tym 46 warstw WMS pokaż ich lokalizację) w 66 grupach,
Udostępniamy jednocześnie serwis WMS zawierający 907 warstw WMS pokaż zestawienie dostępnych warstw WMS

wybierz grupę
4. Osiedla, obszary, ulice
4224. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
1. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. Warstwy robocze użytkownika
5. ZDM
7. WMS Plany historyczne
8. Ewidencja Gruntów
9. Zabytki
10. Pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby
11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
12. Planowanie przestrzenne
13. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
14. Ochrona Środowiska
15. WUiA
16. Wydział Podatków i Opłat
17. PINB
19. Hydrografia
20. WMS - Mapa Hydrologiczna 1:50000 WODGIK
21. WMS Mapa Podziału Hydrograficznego Polski
22. Lasy i gospodarstwa rolne
23. Strefy lotnisk
24. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
25. Urząd Statystyczny
26. Izba Skarbowa
5856. Sanepid
6231. Sanepid - powiat poznański
4759. Zwroty nieruchomości
28. Rejony, rewiry, obwody urzędowe
30. ZGiKM GEOPOZ
124. Rynek Nieruchomosci
31. Wydział Gospodarki Nieruchomosciami
32. Wydział Gospodarki Komunalnej
33. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
34. Dzierżawy i użytkowanie bezumowne
35. Wydział Rozwoju Miasta
36. Biuro Obsługi Inwestorów
37. Specjalna strefa ekonomiczna
38. Wydział Sportu
4253. Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
4747. Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
7506. Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych
4731. Ograniczenia w ruchu
4881. Mapa rowerowa (w trakcie tworzenia)
40. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
41. Zdjęcia lotnicze
42. Sytuacja
43. Numeracja porządkowa nieruchomości
3512. Obiekty połączone z budynkiem
44. Obiekty połączone z adresem
46. Mapa akustyczna WMS
47. Obiekty użytecznosci publicznej
48. Opieka zdrowotna
49. Uzbrojenie podziemne
50. Statystyka
5080. Zarząd Zieleni Miejskiej
51. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacjnych
176. Cmentarze komunalne, parafialne
52. Zarząd Transportu Miejskiego
4075. Kopie zapasowe, nieaktywne, do usunięcia
53. Inne
7771. migracja danych z aktualego do projektowanego SIP

POWRÓT

Wykaz usług

pokaż wszystkie zarejestrowane usługi.


dostępy nie wymagające hasła:

LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
WUiA - decyzje o pozwoleniu na budowę z wielokrotnymi warunkami zabudowy i lokalizacjami inwestycji celu publicznego
Obiekty użyteczności publicznej - baza adresowa
Wydział Ochrony Środowiska - inwentaryzacja źródeł niskiej emisji - adresy
Użytki ekologiczne-WOŚ
Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
Biuro Obsługi Inwestorów
ZDM - utrudnienia w ruchu
SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI
ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej.
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta - Rady Osiedli
Prognoza Demograficzna do 2035 roku.
Wydział Komunikacji
Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - punkty sprzedaży alkoholi
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - główne i dodatkowe adresy

pozostałe usługi:


dostępy na hasło - bez danych osobowych:

Wydział Ochrony Środowiska - Inwentaryzacja drzew Miasta Poznania
Dział Zwrotów Nieruchomości, Wywłaszczeń i Odszkodowań
ZDM, EGiB ZGiKM GEOPOZ - rozliczenie obiektów w pasach drogowych
Dane opisowe ewidencji gruntów i budynków - bez danych osobowych


dostępy na hasło - dane osobowe:


dostępy na hasło - uprawnienia specjalne:

pozostałe usługi:


dostępy na hasło - uprawnienia specjalne:

pozostałe usługi:

Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych


dostępy z poziomu innych baz (patrz opis bazy)

Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
Wykaz zmian SIP nie dotyczących warstw i baz danych
Wykaz zmian dotyczących przenoszenia usług z bazy MySql, Postgres do bazy Oracle
Karta nowej funkcjonalności - planowane zmiany w SIP

pozostałe usługi:

Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - czyszczenie z bazy załączników przeterminowanych utrudnień.
Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - ładowanie załączników do bazy
SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz kolizji
Wydział Kultury - Powstańcy Wielkopolscy - biogramy
Wydział Kultury - Poznańscy Olimpijczycy - IO
Wydział Kultury - Weterani Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - szczegóły
AQUANET - odczyty liczników zużycia wody - słownik ulic (test)
AQUANET Poznań - odczyty liczników zużycia wody
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - analiza poprawności poznańskich adresów głównych
CMENTARZE MIASTA POZNANIA
Cmentarze Miasta Poznania
Cmentarze Miasta Poznania - edycja parametrów sterujących wyświetlaniem cmentarzy
Cmentarze Miasta Poznania - groby bez danych opisowych
Cmentarze Miasta Poznania - groby planowane
Cmentarze Miasta Poznania - groby rezerwowane
Cmentarze Miasta Poznania - osoby o tym samym nazwisku i dacie urodzenia
Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów
Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów
Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły
Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły online
Ewidencja Gruntów i Budynków ZGiKM GEOPOZ - arkusze ewidencyjne
Ewidencja Gruntów i Budynków ZGiKM GEOPOZ - rodzaje własności i władania
iGeoMap - MAPA MIEJSKA POZNANIA - Pomoc
iGeoMap - MAPA MIEJSKA POZNANIA - Pomoc
Kody Poczta SA - strona administracyjna
Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - help
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - edycja (SIP)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - statystyki
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz kolizji
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz ulic
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz utrudnień - edycja
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz wszystkich rekordów
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - Podstrefa Poznań
LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
Moduł nabycia działek - szczegółowe informacje
Moduł zbycia - historia
MPU - legenda rozkolorowania MPZP
Poczta Polska SA - kody pocztowe
Poczta Polska SA - sprzeczne dane
POSIR - dzierżawy
POSIR - dzierżawy
POSIR - dzierżawy
POSIR - dzierżawy - admin
POSIR - dzierżawy - edycja kontrahenta
POSIR - dzierżawy dzialki - admin
Powiat Poznański - adresy w Powiecie Poznańskim (na podstawie danych PODGiK)
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ
PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ
STRONA ADMINISTRACYJNA

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI
Przystanki linii autobusowych i tramwajowych
Rady Osiedli - kwartały - analiza zbiorcza
Rady Osiedli - kwartały - analiza zbiorcza - historia
Rady Osiedli - kwartały - analiza zbiorcza - zmiany kwartału w czasie
Rady Osiedli - kwartały - pełna analiza zbiorcza
Rady Osiedli - sumaryczne zestawienie kwartałów w osiedlach
Rady Osiedli - sumaryczne zestawienie kwartałów w osiedlach - szczegóły
Rady Osiedli - Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta - rozliczenie mieszkańców i działek w osiedlach
Rady Osiedli - Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta - rozliczenie mieszkańców i działek w osiedlach - xls
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz - edycja
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz kolizji na odcinkach
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz kolizji (wersja testowa)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz odcinków (wersja testowa)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz ulic (wersja testowa)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz xls
Rejony szkół - Wydział Oświaty
SA, SIP ZGiKM GEOPOZ - rozbieżności w kodach pocztowych
SA ZGiKM GEOPOZ, WO - pogrupowane zmiany w punktach adresowych związanych z geografią wyborczą
SANEPID - kategorie - stawki podatkowe
SIP - edycja planowanych zadań importowanych z EXCELLA
SIP - informacje i grafika wprowadzonych zmian
SIP - informacje o wprowadzonych zmianach
SIP - instalacja wtyczki (pluginu) iGeoMap
SIP - kolumny w usługach i raportach
SIP - pliki GeoJson
SIP - pliki GeoJson
SIP - pliki GeoJson
SIP - pliki KML
SIP - pliki KML
SIP - pliki KML
SIP - pliki KML
SIP - przesłanie stylu prezentacji warstwy (grupy)
SIP - struktura grup warstw generowanych dynamicznie na podstawie bazy danych
SIP - szczegóły adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
SIP - tabele w usługach i raportach
SIP - tereny zieleni
SIP - tereny zieleni - ogrody działkowe - porównanie baz Polskiego Związku Działkowców i SIP
SIP - usługi standardowe przecinane markerem
SIP - usługi standardowe przecinane markerem w sieci miejskiej
SIP - usługi w zmianach (include)
SIP - ustawienie trybu pracy iGeoMap przez użytkownika
SIP - utrudnienia w ruchu - edycja
SIP - utrudnienia w ruchu - kontakty
SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków
SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz ulic
SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz xls zgromadzeń publicznych (WZKiB)
SIP - warstwy wektorowe tworzące model 3D
SIP - warstwy ze stylami wyświetlania ustawionymi przez użytkownika
SIP - wykaz odpowiedników usług w Portalu SIP
SIP - wyświetlanie widoku na podstawie tabeli sip.geo_map
SIP - zawartość tabel definiujących warstwy
SIP - zmiany SIP - admin
SIP, Poczta Polska SA - weryfikacja kodów pocztowych
SIP, Poczta Polska SA - weryfikacja nazw ulic
Spis pomników Miasta Poznania - Wydział Kultury
Studium 2008
System adresowy - zmiany
TYTUŁ STRONY
Utrudnienia w ruchu - historia utrudnień
Utrudnienia w ruchu - odcinki osi dróg
Utrudnienia w ruchu - odcinki osi dróg
Utrudnienia w ruchu - odcinki osi dróg - edycja
warstwy SIP
WGN - AQUANET - edycja działek
WGN - AQUANET - edycja raportów
WGN - AQUANET - lista działek
WGN - AQUANET - lista działek przekazanych w raportach do AQUANET
WGN - AQUANET - lista działek w historii
WGN - AQUANET - wykaz raportów przesłanych do AQUANET
WGN - AQUANET - wykaz uzbrojenia
WGN - AQUANET - wykaz uzbrojenia
WGN - AQUANET - wykaz uzbrojenia
WGN - AQUANET - wykaz uzbrojenia


dostępy z poziomu innych baz (patrz opis bazy)

pozostałe usługi:

WGN - ENERGIA, CO, GAZ lub TELEKOMUNIKACJA - lista działek xls
WGN - uzbrojenie - wykaz raportów


dostępy z poziomu innych baz (patrz opis bazy)

pozostałe usługi:

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" - odznaczeni weterani
Wirtualna inwestycja do bazy koordynacji utrudnien.
Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - punkty sprzedaży alkoholi w samorządach lokalnych i działkach
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, SA ZGiKM GEOPOZ - punkty sprzedaży alkoholi - analiza adresów
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - rozliczenie uzbrojenia podziemnego w działkach


dostępy z poziomu innych baz (patrz opis bazy)

pozostałe usługi:

Wydział Komunikacji - liczba zarejestrowanych pojazdów. Aktualność danych: 2023-03-08 10:19:22.
Wydział Kultury - pomniki Miasta Poznania - szczegóły
Wydział Kultury - Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919
Wydział Kultury - Weterani Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
Wydział Kultury - zlikwidowane cmentarze
Wydział Kultury - Żołnierze AK okręg Wielkopolska
Wydział Kultury - Żołnierze AK okręg Wielkopolska - szczegóły
Wydział Kultury, Wydział Sportu - Poznańscy Olimpijczycy
Wydział Kultury, Wydział Sportu - Poznańscy Olimpijczycy
Wydział Kultury, Wydział Sportu - Poznańscy Olimpijczycy - szczegóły
Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
Wydział Ochrony Środowiska - budynki zasiedlone przez ptaki (Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju)
Wydział Ochrony Środowiska - obszary bilansowe
Wydział Ochrony Środowiska - Płazy
Wydział Ochrony Środowiska - Płazy - badane zbiorniki
Wydział Ochrony Środowiska - Płazy - śmiertelność
Wydział Ochrony Środowiska - Płazy - zbiorniki
Wydział Organizacyjny - adresy w obrębie zmian granic obwodów i lokali wyborczych 2018/2019
Wydział Organizacyjny - adresy w obrębie zmian granic obwodów wyborczych 2015/2018
Wydział Organizacyjny - adresy w obwodach ze zmienioną siedzibą Komisji Wyborczej 2015/2018
Wydział Organizacyjny - lokale wyborcze do wyborów powszechnych
Wydział Organizacyjny - odrębne obwody wyborcze
Wydział Organizacyjny, okręgi i obwody wyborcze - zmiany
Wydział Organizacyjny, Zarząd Transportu Miejskiego - przystanki w buforze 100m od granic okręgów wyborczych
Wydział Organizacyjny, Zarząd Transportu Miejskiego - przystanki w okręgach wyborczych
Wydział Organizacyjny, Zarząd Transportu Miejskiego - przystanki w okręgach wyborczych
Wydział Organizacyjny, Zarząd Transportu Miejskiego - przystanki w okręgach wyborczych - wybór
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Porównanie bazy ze słownikiem i zliczenie właścicieli
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - słownik ulic bazy pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - wykaz adresów
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - wykaz pojazdów zarejestrowanych pod adresem
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - wykaz ulic
Wydział Transportu i Zieleni - administratorzy pomników
Wydział Transportu i Zieleni - pomniki zdublowane
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta - lokale wyborcze do Rad Osiedli
Wydziału Działalności Gospodarczej - propozycje adresów dla punktów sprzedarzy alkoholu
Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
Zakład Lasów Poznańskich - działki administrowane przez ZLP
Zarząd Transportu Miejskiego - kursy komunikacyjne
Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne - archiwum
Zarząd Transportu Miejskiego - przystanki komunikacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej - nieruchomości Skarbu Państwa
Zarząd Zieleni Miejskiej - nieruchomości Skarbu Państwa - admin
Zarząd Zieleni Miejskiej - nieruchomości Skarbu Państwa - działki admin
Zarządu Transportu Miejskiego - administracja
zasoby SIP
zasoby SIP - admin
ZDM - adresy w osiedlach przy drogach gruntowych
ZDM - utrudnienia w ruchu - wymuszenie przeniesienia do historii
ZDM - utrudnienia w ruchu historia
ZDM planowane utrudnienia w ruchu - import
ZDM, ZGiKM GEOPOZ - strefy koszenia trawników
ZDM, ZGiKM GEOPOZ - strefy koszenia trawników - xls
ZDM, ZGiKM GEOPOZ - zieleń - rozliczenie zagospodarowania pasów drogowych
ZGiKM GEOPOZ - adresy lokali
ZGiKM GEOPOZ - analiza słowników adresowych
ZGiKM GEOPOZ - numery i nazwy obrębów, liczba mieszkańców
ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe - szczegóły
ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej.
Zgromadzenia utrudnienia - Edycja layers
Zgromadzenia utrudnienia - informacja mailowa dla PIM po zmianach na geometrii utrudnień.
Zgromadzenia utrudnienia - obiekty edycja
Zgromadzenia utrudnienia - obiekty edycja import z xls-a
ZTM - budynki, lokale mieszkalne, mieszkańcy i adresy w odległości 100m od linii autobusowych
ZTM - odcinki linii komunikacyjnych
ZTM - raport poprawności importu danych z ZTM
ZTM - wykaz przystanków aktualnego rozkładu jazdy
ZTM, SIP ZGiKM - linie komunikacyjne
ZTM, SIP ZGiKM - przystanki komunikacyjne
ZTM, SIP ZGiKM - przystanki komunikacyjne, wersje
Automaty biletowe - administracja
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - analiza poprawności poznańskich ulic głównych
Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania
LISTA ADRESÓW BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ - ARCHIWUM!!!!
Potencjalne lokale wyborcze
Studium 2014
Wydział Działalności Gospodarczej
Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań (nowa wersja)
Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych (stara wersja)
Zgromadzenia utrudnienia - uwagi edycja
Poczta - błędy adresowe w kodach pocztowych
Poczta - sektory kodowe w urzędach pocztowych
Poczta - upload pliku adresyplacowek.csv, godzinyotwarcia.csv, wykaztel.csv
Poczta - upload pliku obszar.txt
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ
STRONA ADMINISTRACYJNA

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ
STRONA ADMINISTRACYJNA

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ
STRONA ADMINISTRACYJNA

Rozliczenie działek w studium zagospodarowania przestrzennego (na podstawie danych MPU)
Wydział Działalności Gospodarczej-wykaz adresów
Zestawienie ulic w poszczególnych obrębach
ZTM - Wykaz współrzędnych przystanków
Baza Multimedialnego Informatora Miejskiego
Baza WZKiB - Monitoring wizyjny Miasta Poznania
Gospodarka odpadami - Wydział Gospodarki Komunalnej
iGeoMap - MAPA MIEJSKA POZNANIA - Pomoc
iGeoMap - MAPA MIEJSKA POZNANIA - Pomoc
Kontrola ruchu sieciowego na stronach SIP
Kontrola ruchu sieciowego na stronach SIP - zestawienie
LICZBA TYMCZASOWYCH ADRESÓW ZGiKM GEOPOZ
Lista uchwalonych planów w wybranym obszarze
Opis i zasady działania przeglądarki Systemu Informacji Przestrzennej.
Pomoc - Cmentarze komunalne, parafialne, wojenne, historyczne Miasta Poznania
Potencjalne lokale wyborcze
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ
PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI

Przeglądarka danych Systemu Informacji Przestrzennej
PRZEGLĄDARKA SIP - POMOC
PRZEGLĄDARKA SIP - POMOC
Przydzielenie odpowiedniej ilości pamięci do pracy w iGeoMap. Problemy z uruchomieniem apletu (mapy).
Rejestracja plików GEO-MAP - tworzenie plików bat
SIP - elementy zagospodarowania pasa drogowego w działkach
SIP - elementy zagospodarowania pasa drogowego
SIP - szczegóły adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
SIP ZGiKM GEOPOZ - wykaz nieistniejących nazw ulic
Usługi administracyjne Wydziału Finansowego
Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu
Wnioski i decyzje środowiskowe - Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Działalności Gospodarczej
Wydział Działalności Gospodarczej-wykaz ulic
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - wykaz adresów
Wykaz działek w zadanym obszarze
Wykaz obiektów w zadanym obszarze
Wykaz współrzędnych
Zarząd Transportu Miejskiego - przystanki komunikacyjne
Zasięg roboczy użytkownika
ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe
ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej.
ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej;
brak tytułu - /data/wyborcze_projekt/obwody_projektowane_excell.php
POWRÓT

Wykaz baz źródłowych

Zasoby Systemu Informacji Przestrzennej powstały na podstawie 156 baz źródłowych pozyskanych z 63 jednostek.

AQUANET
Archidiecezja Poznańska Parafie
Archiwum Państwowe
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Biuro Obsługi Inwestorów
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Centrum Trakt
Fundacja Eko Textil: Od Was dla Was
Gabinet Prezydenta
GDOŚ
Główny Urząd Statystyczny
Izba Skarbowa
Komenda Miejska Policji
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Miejska Pracownia Urbanistyczna
Miejski Konserwator Zabytków
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne
Muzeum Archeologiczne
Poczta Polska SA
Posir
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poznańskie Inwestycje Miejskie
RZGW
Sanepid
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Ksiąg Wieczystych
Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Usługi Komunalne
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"
WODGIK
Wojewoda Wielkopolski
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Kultury
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Organizacyjny
Wydział Oświaty
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Sportu
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
Wydział Transportu i Zieleni
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Zakład Lasów Poznańskich
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Biuro Systemu Informacji Przestrzennej
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Dział Fotogrametrii
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Dział Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Dział Zwrotów Nieruchomości, Wywłaszczeń i Odszkodowań
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Zieleni Miejskiej
Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

admin
nazwa właściciela bazy źródłowej
baza źródłowa dział tworzący zakres tematyczny aktualizacja data utworzenia grupa tematyczna forma bazy źródłowej publikacja w internecie uwagi warstwy, grupy w SIP bazy oraz zestawienia SIP

AQUANETdane graficzne uzbrojenia podziemnego
admin
GIO GIR Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i światłowodowe z bazy AQUANET-u codzienna, automatyczna przez Internet0001-01-01ORACLESieci AQUANET
Nie mogłem count id