pokaż opis zmiany
28.04.2004 - warstwa: Powstała nowa warstwa. Powstała nowa warstwa "WUiA_inwestycje_produkcyjne" zawierająca tereny przeznaczone pod inwestycje produkcyjne "ag", dla których nie stosuje się zapisu art. 61 ust. 1, pkt. 1 (tzw. zasada sąsiedztwa) w związku z art. 61 ust.2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
zmiana dotycząca warstwy: * WUiA inwestycje produkcyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA