Wydział Kultury - zlikwidowane cmentarze        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przegl±darki
zmień styl:
standard
ID_OPIS
OBJECTID
STATUS
WYZNANIE
NAZWA


OPIS
DATA_WST
LOGIN
                                                       strona (1 stron) od 1  (42-liczba znalezionych zlikwidowanych cmentarzy)
Wydział Kultury - zlikwidowane cmentarze
wy¶wietl tabelê:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 

1_ 
brak geometrii 
katolicki 
Cmentarz archikatedralny 
Przy bazylice archikatedralnej ¶w. Piotra i ¶w. Pawła znajdowało siê kilka cmentarzy, które od lat s± przedmiotem zainteresowań archeologów. 
2018-01-04 
 
10 
10_ 
brak geometrii 
katolicki 
Cmentarz parafii ¶w. Mikołaja 
Przy nieistniej±cym dzi¶ ko¶ciele kolegiackim - wzmiankowany już w 1146 roku, uległ rozbiórce za czasów pruskich ok. 1830 roku. Cmentarz przeznaczony był dla ludno¶ci zamieszkuj±cej osady: Zagórze oraz Chwaliszewo. 
2018-01-04 
 
11 
11_ 
brak geometrii 
katolicki 
Cmentarz parafii ¶w. Rocha 
Powstał ok. 1620 roku. Do parafii ¶w. Rocha przynależał jeszcze jeden cmentarz ? na Zegrzu, który powstał tuż przed wybuchem II wojny ¶wiatowej, w maju 1939 roku, miêdzy ulic± Milczańsk± a Wiatraczn±. Cmentarz zlikwidowano w 1973 roku, a szcz±tki przeniesiono na inne poznańskie cmentarze ? głównie cmentarz miłostowski.  
2018-01-04 
 
12 
12_ 
brak geometrii 
katolicki 
Cmentarz parafii ¶w. Sebastiana 
Powstał przypuszczalnie pod koniec XVI lub na pocz±tku XVII wieku. Służył wył±cznie mieszkańcom Piotrowa. 
2018-01-04 
 
13 
13_9 
OK 
katolicki 
Cmentarz parafii ¶w. Wojciecha 
(tzw. młodszy lub winogradzki). Był to drugi, mniejszy cmentarz parafii ¶w. Wojciecha, położony u zbiegu byłej ulicy Obornickiej i ul. Winogrady. Założony został w 1892 roku, kiedy parafia swym zasiêgiem obejmowała również Bonin, Sołacz, Winiary oraz Jeżyce. Cmentarz został zlikwidowany w 1974 roku, a zmarłych ekshumowano. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
14 
14_ 
brak geometrii 
katolicki 
Cmentarz parafii Wszystkich Šwiêtych 
Był głównym cmentarzem miasta od pocz. XV wieku. Położony był w wraz z ko¶ciołem pod tym samym wezwaniem przy obecnej ul. Wszystkich Šwiêtych. Cmentarz wzmiankowany jest po raz pierwszy w ksiêgach radzieckich w 1419 roku, Chowano na nim uboższ± ludno¶æ Poznania. 
2018-01-04 
 
15 
15_ 
brak geometrii 
katolicki 
Cmentarz na Głownie 
Do jakiej parafii należał i jakiego był wyznania nie udało siê ustaliæ. Istniał jeszcze w końcu XIX wieku. Dzi¶ w tym miejscu znajduje siê wiadukt 
2018-01-04 
 
16 
16_2 
OK 
katolicki 
Cmentarze przy ul. Krańcowej i Komandoria 
Jeden z nich przynależny do parafii ¶w. Jana oraz przyległy do niego cmentarz parafii ¶w. Małgorzaty na Šródce a także Naj¶wiêtszej Marii Panny i archikatedralny. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
17 
17_1 
OK 
katolicki 
Cmentarz na Białej Górze 
W pobliżu obecnej ul. abpa. Walentego Dymka. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
18 
18_18 
dwie lokalizacje 
ewangelicki 
Cmentarz parafii ¶w. Krzyża 
Powstał w XIX wieku. Jak wynika z map podzielony był na dwie czê¶ci: jedna czê¶æ umiejscowiona była przy dzisiejszej ul. Ratajczaka, Ogrodowej i Półwiejskiej, druga znajdowała siê nieopodal - przy ul. Towarowej. Ta ostatnia zlikwidowana została w latach 1946?1948. Parafia posiadała jeszcze jeden cmentarz położony przy ulic Naramowickiej. Po II wojnie ¶wiatowej cmentarz uległ daleko id±cej degradacji. Obecnie, w tym miejscu znajduje siê Park Kosynierów. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
18 
18_20 
dwie lokalizacje 
ewangelicki 
Cmentarz parafii ¶w. Krzyża 
Powstał w XIX wieku. Jak wynika z map podzielony był na dwie czê¶ci: jedna czê¶æ umiejscowiona była przy dzisiejszej ul. Ratajczaka, Ogrodowej i Półwiejskiej, druga znajdowała siê nieopodal - przy ul. Towarowej. Ta ostatnia zlikwidowana została w latach 1946?1948. Parafia posiadała jeszcze jeden cmentarz położony przy ulic Naramowickiej. Po II wojnie ¶wiatowej cmentarz uległ daleko id±cej degradacji. Obecnie, w tym miejscu znajduje siê Park Kosynierów. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
19 
19_11 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz parafii ¶w. Łukasza 
Powstał w 1895 roku pomiêdzy ulicami Grunwaldzk± i Taborow±. Po 1945 roku cmentarz został zamkniêty dla pochówków, a w 1952 roku przekształcono w ówczesny Park Zwyciêstwa, nosz±cy obecnie nazwê Parku Gustawa Manitiusa. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
20 
20_10 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz parafii ¶w. Mateusza 
Powstał po 1910 na Wildzie u zbiegu ówczesnych ulic: Rolna ? Traugutta ? Saperska. Istniał do 1950 r.  
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
21 
21_12 
dwie lokalizacje 
ewangelicki 
Cmentarz parafii ¶w. Pawła 
Założony w 1865 roku w rejonie przedwojennych ulic: Ratajczaka, Topolowej, Stromej, Górnej Wildy oraz Wałów Władysława Warneńczyka. Cmentarz działał do 1904 roku. (dzi¶ Park Izabeli i Jarogniewa Drwêskich). Z 1895 roku powstał drugi cmentarz należ±cy do tej parafii, tuż obok cmentarza ¶w. Łukasza u zbiegu dzisiejszych ulic Grunwaldzkiej i Reymonta, siêgaj±c do okolic ul. Taborowej i Obozowej. Po wojnie cmentarz został zlikwidowany i przekształcony w park. Na jego terenie zachowała siê dawna neogotycka kaplica cmentarna, wzniesiona w 1896 roku.  
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
21 
21_19 
dwie lokalizacje 
ewangelicki 
Cmentarz parafii ¶w. Pawła 
Założony w 1865 roku w rejonie przedwojennych ulic: Ratajczaka, Topolowej, Stromej, Górnej Wildy oraz Wałów Władysława Warneńczyka. Cmentarz działał do 1904 roku. (dzi¶ Park Izabeli i Jarogniewa Drwêskich). Z 1895 roku powstał drugi cmentarz należ±cy do tej parafii, tuż obok cmentarza ¶w. Łukasza u zbiegu dzisiejszych ulic Grunwaldzkiej i Reymonta, siêgaj±c do okolic ul. Taborowej i Obozowej. Po wojnie cmentarz został zlikwidowany i przekształcony w park. Na jego terenie zachowała siê dawna neogotycka kaplica cmentarna, wzniesiona w 1896 roku.  
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
22 
22_ 
brak geometrii 
ewangelicki 
Cmentarz parafii ¶w. Piotra 
Położony był miêdzy dzisiejszymi ulicami Ogrodow± i Ratajczaka oraz tyłami ul. Półwiejskiej i budynkiem Starego Browaru - niedaleko nieistniej±cego dzi¶ ko¶cioła ¶w. Piotra - u zbiegu dzisiejszych ulic Półwiejskiej i Krysiewicza. Powstał w 1831 roku. W roku nastêpnym nast±piła translokacja trumien wraz z pomnikami ze zlikwidowanego cmentarza na Łysej Górze (obecnie teren na którym wzniesiono Pomnik Armii ?Poznań?) użytkowanego aż po 1828 rok. Cmentarz zlikwidowano po II wojnie ¶wiatowej. W 2003 roku, podczas prac archeologicznych przy budowie Starego Browaru u zbiegu ulic Ko¶ciuszki i Półwiejskiej odnaleziono ponad 200 grobów. 
2018-01-04 
 
23 
23_3 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki na Górczynie 
Założony został przed 1911 rokiem jako ?Ew. Kirchengemeinde St. Lazarus?. Położony był przy Szosie Okrêżnej (ob. ul. Albańska). Obecnie w tym miejscu znajduje siê Park Górczyński. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
24 
24_7 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki w Junikowie 
Założony pomiêdzy 1906 a 1913 rokiem przez Komisjê Kolonizacyjn± Prus Zachodnich i Poznańskiego, u zbiegu dzisiejszych ulic Jawornickiej ii Bełchatowskiej. Cmentarz zlikwidowany został najprawdopodobniej bez ekshumacji, w 1948 roku. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

2_5 
OK 
katolicki 
Cmentarz przy ko¶ciele pw. Naj¶wiêtszej Marii Panny 
Niewielki cmentarz, na którym chowano zmarłych od XV do XVIII wieku. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
25 
25_ 
brak geometrii 
grekokatolicki 
Cmentarz Gminy Greckiej 
Dawny poznański cmentarz grekokatolicki założył w 1797 roku Konstanty Żupański znajdował siê na północ od wsi Wilda. W 1857 roku teren został Grekom zabrany w zamian za tereny przy ul. Colomba (obecnie ul. Towarowej). Cmentarz został odkupiony przez parafiê pw. Šw. Marcina i poł±czony z s±siaduj±cym cmentarzem parafialnym W umowie kupna parafia zobowi±zała siê do bezterminowego zachowania nienaruszalno¶ci grobów grekokatolickich, które to zobowi±zanie dotrzymywała do czasów II wojny ¶wiatowej. 
2018-01-04 
 
26 
26_ 
brak geometrii 
choleryczny 
Cmentarz choleryczny 
Znajdował siê w na czê¶ci obecnego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan ? polana u podnóża wzniesienia. W przeszło¶ci w tym miejscu grzebano w zbiorowych mogiłach zmarłych wskutek epidemii cholery, które nawiedzały Poznań kilkakrotnie w latach 1831?1873. 
2018-01-04 
 
27 
27_ 
brak geometrii 
żydowski 
Cmentarz na Zotej Górze (Żydowskiej Górze) 
Prawdopodobnie pierwszy cmentarz żydowski, wzmiankowany w 1438 roku, położony był nieopodal zabudowań ko¶cioła dominikańskiego oraz przypuszczalnie tam usytuowanej synagogi żydowskiej - byæ może na tzw. Złotej Górze lub Żydowskiej Górze (obecnie zabudowany teren pomiêdzy ulicami: Kramarsk±, Żydowsk±, Dominikańsk±, Szewsk± i Wielk±). Nie wiadomo jak długo istniał w tym miejscu.  
2018-01-04 
 
28 
28_ 
brak geometrii 
żydowski 
Cmentarz na tzw. Muszej Górze 
W okolicy obecnej ul. 3 Maja, miêdzy pl. Wolno¶ci a pl. Cyryla Ratajskiego - przypuszczalnie pod koniec XVII wieku lub na pocz±tku XVIII wieku. Cmentarz został zlikwidowany około 1804 lub 1805 roku. 
2018-01-04 
 
29 
29_15 
OK 
żydowski 
Cmentarz na podpoznańskim Łazarzu 
Cmentarz powstał w 1804 roku na podpoznańskim Łazarzu przy obecnej ul. Głogowskiej. Podczas II wojny ¶wiatowej Niemcy doszczêtnie zdewastowali i zniszczyli teren nekropolii. Macewy wykorzystano m.in. do utwardzania dróg i chodników. Po wojnie, zgodnie z decyzj± ówczesnych władz, teren przekazano miastu, a cmentarz ostatecznie zlikwidowano. Na jego miejscu wybudowano pawilony Miêdzynarodowych Targów Poznańskich. Nieliczne ocalałe macewy, zostały przewiezione na teren cmentarza komunalnego na Miłostowie, a na terenie nieistniej±cego cmentarza - na podwórzu przy ul. Głogowskiej 26a, zostały ustawione stylizowane kamienne tablice. Jest to jedyna forma upamiêtnienia nieistniej±cego cmentarza na terenie Poznania. Tereny pozostałych likwidowanych cmentarzy zostały zagospodarowane w różny sposób ? na ogół s± to parki.  
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

3_ 
brak geometrii 
katolicki 
Cmentarz parafii ¶w. Barbary na Chwaliszewie 
Został założony w połowie XV wieku. 
2018-01-04 
 
30 
30_21 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki Parafii ¶w. Krzyża, obecnie Park Kosynierów  
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
31 
31_22 
OK 
ewangelicki 
Dawny cmentarz ewangelicki w Poznaniu - na Pi±tkowie 
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
32 
32_23 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki na Naramowicach 
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
33 
33_24 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki na Starlolece 
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
34 
34_25 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki w Poznaniu ? Antoninku 
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
35 
35_26 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki w Nowej Wsi Gornej, obecnie Poznan 
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
36 
36_27 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki w Nowej Wsi Dolnej obecnie Poznan 
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
37 
37_28 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki na terenie dawnej wsi Morasko 
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
38 
38_29 
OK 
ewangelicki 
Cmentarz ewangelicki na terenie dawnej wsi Morasko 
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
39 
39_30 
OK 
prywatny 
Cmentarz rodziny von Treskow w dawnej wsi Radojewo 
 
2020-05-13 
hanna_m 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

4_ 
brak geometrii 
katolicki 
Cmentarz parafii Bożego Ciała 
Na jego pozostało¶ci natknêli siê poznańscy archeolodzy latem 2006 roku, podczas prac interwencyjnych prowadzonych na ul. Krakowskiej. 
2018-01-04 
 

5_14 
OK 
katolicki 
Cmentarz parafii ¶w. Jana Jerozolimskiego za Murami 
Od XII w., zlikwidowany został na przełomie 1946 i 1947 roku. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

6_6 
OK 
katolicki 
Cmentarz parafii ¶w. Kazimierza 
Ko¶ciół i klasztor oo. Reformatów w Šródce ? funkcjonował w XVII, XVIII wieku. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

7_17 
dwie lokalizacje 
katolicki 
Cmentarze parafii ¶w. Marcina 
Pierwszy przy ko¶ciele - pochówki odbywały siê do 1793 roku, ostatecznie został zlikwidowany dopiero w 1856 roku. Kolejny przy ul. Towarowej, Składowej założony został na pocz±tku XIX wieku. W jego ¶rodkowej czê¶ci usytuowana była nekropolia grekokatolicka z 1857 roku, która dopiero od 1918 roku stała siê własno¶ci± parafii ¶wiêtomarcińskiej. Cmentarz ten przetrwał do II wojny ¶wiatowej, kiedy został zniszczony przez Niemców. Trzeci cmentarz został oddany do użytku w 1886 roku na terenie znajduj±cym siê w rejonie dawnej ul. Bukowskiej (dzisiaj ul. Grunwaldzkiej). Cmentarz ten, podobnie jak s±siaduj±cy z nim cmentarz parafii ¶w. Marii Magdaleny, został zlikwidowany przez Niemców w latach 1939?1945, a po II wojnie ¶wiatowej teren przejêły Miêdzynarodowe Targi Poznańskie. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

7_8 
dwie lokalizacje 
katolicki 
Cmentarze parafii ¶w. Marcina 
Pierwszy przy ko¶ciele - pochówki odbywały siê do 1793 roku, ostatecznie został zlikwidowany dopiero w 1856 roku. Kolejny przy ul. Towarowej, Składowej założony został na pocz±tku XIX wieku. W jego ¶rodkowej czê¶ci usytuowana była nekropolia grekokatolicka z 1857 roku, która dopiero od 1918 roku stała siê własno¶ci± parafii ¶wiêtomarcińskiej. Cmentarz ten przetrwał do II wojny ¶wiatowej, kiedy został zniszczony przez Niemców. Trzeci cmentarz został oddany do użytku w 1886 roku na terenie znajduj±cym siê w rejonie dawnej ul. Bukowskiej (dzisiaj ul. Grunwaldzkiej). Cmentarz ten, podobnie jak s±siaduj±cy z nim cmentarz parafii ¶w. Marii Magdaleny, został zlikwidowany przez Niemców w latach 1939?1945, a po II wojnie ¶wiatowej teren przejêły Miêdzynarodowe Targi Poznańskie. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

8_4 
OK 
katolicki 
Cmentarz parafii ¶w. Małgorzaty 
Usytuowanie grobów datowanych już na XI i XII wiek ukazały prace archeologiczne na Šródce. Przyko¶cielny cmentarz istniał jeszcze w XIX wieku. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

9_16 
OK 
katolicki 
Cmentarz parafii ¶w. Marii Magdaleny 
Farny - istniał już w ¶redniowieczu i usytuowany był w obrêbie dzisiejszego placu Kolegiackiego. W 1. poł. XV wieku został przeniesiony poza mury miejskie ? teren na Piaskach. Kolejny cmentarz tej parafii (istniej±cy do dzi¶) powstał na Wzgórzu ¶w. Wojciecha (1808 r.). Zmarłych z parafii farnej chowano na nim aż do końca XIX wieku ? do czasu gdy w latach 90. XIX wieku założono nowy cmentarz, s±siaduj±cy z cmentarzem parafii ¶w. Marcina, który również został zlikwidowany przez Niemców podczas II wojny ¶wiatowej. 
2018-01-04 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (42-liczba znalezionych zlikwidowanych cmentarzy)

czas dostêpu do bazy: 2.488309 sec