Prognoza demograficzna do 2035 roku

Poznań i powiat poznański

W Poznaniu prognozuje się spadek liczby ludności, ujemne saldo migracji z tendencją zmniejszania się, zwiększający się ujemny przyrost naturalny. W powiecie poznańskim ma nastąpić wzrost liczby ludności, zmniejszający się dodatni przyrost naturalny, który zmieni się na ujemny, oraz dodatnie saldo migracji z tendencją zmniejszania się.
W dniu 11 lipca 2011 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę demograficzną na lata 2011-2035, obejmującą powiaty i miasta na prawach powiatu. Prognoza ta jest spójna z opublikowaną w połowie 2008 r. prognozą demograficzną dla województw na lata 2008 - 2035. Prognoza GUS zakłada stopniowe zmniejszanie się liczby ludności Polski, w tym także dużych miast, z wyjątkiem Warszawy i Krakowa.
Miasto Poznań
 • 1. Według prognozy demograficznej GUS, w Poznaniu będzie postępować spadek liczby ludności. W ciągu 24 lat objętych prognozą ludność w Poznaniu zmniejszy się (biorąc jako rok bazowy rok 2010) o 62,1 tys. osób, tj. o 11,3%. W 2035 r. liczba ludności Poznania ma wynieść 489,5 tys. osób.
 • 2. Największy spadek nastąpi w grupie ludności w wieku produkcyjnym (o 68,9 tys. osób czyli o 19%). Zmniejszy się także ludność w wieku przedprodukcyjnym (o 13,3 tys. osób czyli o 16%).
 • 3. Jedyna grupa, w której nastąpi wzrost liczebności (o 20,1 tys. czyli o 19%) to ludność w wieku poprodukcyjnym.
 • 4. Według prognozy GUS, w 2035 r. spadnie liczba ludności we wszystkich grupach wiekowych do 24 r. życia. Szczególnie wysoki spadek (w porównaniu do 2010 r.) dotknie trzy grupy wiekowe: żłobkową, przedszkolną oraz osoby mogące podjąć studia wyższe:
  • - od 0 do 2 lat - liczba dzieci będzie malała w całym prognozowanym okresie; spadek w 2035 r. wyniesie 35%
  • - od 3 do 6 lat - liczba dzieci będzie przejściowo rosła do 2015 r., następnie nastąpi spadek, który wyniesie w 2035 r. 23%
  • - od 19 do 24 lat - liczba osób będzie malała w całym prognozowanym okresie, z przejściowym niewielkim wzrostem (w stosunku do lat poprzedzających) od 2025 r.; spadek w 2035 r. wyniesie 17%.
 • 5. W pozostałych grupach wiekowych objętych obowiązkiem szkolnym spadek będzie bardziej umiarkowany i wyniesie:
  • - od 7 do 12 lat - spadek o 7%
  • - od 13 do 15 lat - spadek o 3%
  • - od 16 do 18 lat - spadek o 9%.
 • 6. Wzrośnie natomiast liczba osób starszych. Ludność od 65 r. życia zwiększy się o 32%, w tym od 85 r. życia o 87%.
 • 7. GUS prognozuje rosnący ujemny przyrost naturalny we wszystkich latach okresu 2011 - 2035 spowodowany znaczącym spadkiem urodzeń (o 33%) oraz niewielkim wzrostem zgonów (o 1,5%). W rezultacie ujemny przyrost naturalny zwiększy się z poziomu -422 osoby w 2011 do -2444 osób w 2035 r. (w 2010 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 411 osób).
 • 8. Ujemne saldo migracji w Poznaniu utrzyma się nieprzerwanie do 2035 r., jednak będzie ono stopniowo maleć (z -2217 w 2011 do -547 w 2035 r.). Liczba ludności napływającej zmniejszy się o 17%, a emigrującej o 26%.

Powiat poznański
 • 9. Według prognozy GUS, odmienna sytuacja wystąpi w powiecie poznańskim, gdzie do 2035 r. ludność zwiększy się (w stosunku do 2010 r.) o 152,9 tys. osób (o 47%) i wyniesie 480 tys. osób, czyli będzie jedynie o 9,5 tys. mniejsza niż w Poznaniu.
 • 10. W powiecie zwiększy się liczebność wszystkich ekonomicznych grup wiekowych ludności: w wieku przedprodukcyjnym (o 16,7 tys. czyli o 24%), produkcyjnym (o 77,6 tys. czyli o 36%) i poprodukcyjnym (o 58,6 tys. czyli o 145%).
 • 11. Wg prognozy, poza minimalnym zmniejszeniem się liczby dzieci w wieku do 2 lat (spadek o 351 osób czyli o 3%) zwiększy się liczebność roczników objętych opieką przedszkolną i obowiązkiem szkolnym oraz osób mogących podjąć studia wyższe:
  • - od 3 do 6 lat - wzrost o 12%
  • - od 7 do 12 lat - wzrost o 35%
  • - od 13 do 18 lat - wzrost o 41%
  • - od 16 do 18 lat - wzrost o 36%
  • - od 19 do 24 lat - wzrost o 25%.
 • 12. W powiecie poznańskim pogłębi się znacząco proces starzenia się społeczeństwa. W 2035 r. ludność w wieku od 65 lat zwiększy się ponad 2,5-krotnie (o 273%), w tym powyżej 85 r. życia ponad 2-krotnie ( o 207%). Zjawisko to będzie znacznie bardziej nasilone niż w Poznaniu.
 • 13. GUS prognozuje, że w powiecie poznańskim w 2035 r. liczba urodzeń będzie zbliżona do roku 2011 (wzrost o 60 urodzeń), zwiększy się natomiast znacząco liczba zgonów (o 66%). Spadająca liczba urodzeń, pomimo spadającej liczby zgonów, spowoduje, że w 2030 r. wystąpi po raz pierwszy ujemny przyrost naturalny (-32 osoby), który utrzyma się do 2035 r. (-208 osób).
 • 14. Saldo migracji nadal pozostanie dodatnie, jednak zmniejszająca się zarówno liczba ludności napływającej (o 23%), jak i emigrującej (o 21%) spowoduje spadek jego wielkości z 6680 osób w 2011 r. do 5038 osób w 2035r.

Aglomeracja poznańska
 • 15. W 2035 r. ludność zamieszkująca obszar aglomeracji poznańskiej, obejmującej Poznań i powiat poznański , wzrośnie o 90,8 tys. i wyniesie 969,5 tys. osób. Znacząco zmieni się udział Poznania w ludności aglomeracji, zmniejszając się z 63% w 2010 r. do 50% w 2035 r. Zmniejszy się także udział miasta we wszystkich ekonomicznych grupach wieku (przedprodukcyjny - z 54% do 45%, produkcyjny - z 63% do 50% i poprodukcyjny - z 72% do 56%).
 • 16. W aglomeracji zwiększy się liczebność wszystkich ekonomicznych grup wieku, jednak znaczący wzrost obejmie jedynie grupę w wieku poprodukcyjnym. W pozostałych grupach wzrost ten będzie niewielki. W 2035 r. wyniesie on:
  • - wiek przedprodukcyjny - wzrost o 3,4 tys. osób czyli o 2%
  • - wiek produkcyjny - wzrost o 8,7 tys. osób czyli o 2%
  • - wiek poprodukcyjny - wzrost o 78,8 tys. osób czyli o 54%.
 • 17. Wg prognozy, niewiele zmniejszy się liczba dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym oraz - minimalnie - liczba potencjalnych studentów:
  • - grupa wiekowa od 0 do 2 lat - spadek o 6,5 tys. osób czyli o 21%
  • - grupa wiekowa od 3 do 6 lat - spadek o 2,5 tys. osób czyli o 7%
  • - grupa wiekowa od 19 do 24 lat - spadek o 0,6 tys. osób czyli o 1%.
 • 18. W aglomeracji poznańskiej pogłębi się proces starzenia się społeczeństwa. W 2035 r. ludność w wieku 65 lat i powyżej zwiększy się o 86,5 tys. osób czyli o 83%, w tym powyżej 85 r. życia o 14,2 tys. osób czyli o 115%.
 • 19. GUS prognozuje, że w aglomeracji w 2035 r. liczba urodzeń zmniejszy się o 22%, a liczba zgonów wzrośnie o 36%. Spowoduje to, że w 2019 r. wystąpi po raz pierwszy ujemny przyrost naturalny (-67 osób), który z tendencją rosnącą utrzyma się do 2035 r. (-2652 osoby).

Projekt i opracowanie:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ uwagi prosimy zgłaszać na adres